Beskæring af beplantning langs vejene

Af hensyn til færdsel med renovationsbiler, udrykningskøretøjer og andre trafikkanter er der stadig behov for mere plads på vejene.

Beskæring påhviler de tilstødende grundejere også i tilfælde, hvor man ikke har udkørsel - eller vejret til pågældende vej.

Ifølge vejlovgivningen er kommunen vejmyndighed også for private fællesveje i sommerhusområderne og kan derfor udsende påbud om beskæring.

Fritrumsprofil

Vejene skal friholdes for beplantning og grerne i en højde af 4,20 m over kørebanen. Hvor der er anlagt fortov og/eller cykelsti friholdes i en højde af 2,75 m over belægningen. Dette kaldes en frirumsprofil.

Beskæring

Vedligeholdelse af vandløb, grøfter, rørledninger og dræn

Grøfter, kanaler, rørledninger og dræn er omfattet af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 623 af 23. juni 2001 - Vandløbsloven. I henhold til vandløbsloven påhviler vedligeholdelse af private grøfter, rørlagte strækninger m.m. bredejeren - det vil sige, at den enkelte grundejer skal vedligeholde de grøfter og/eller dræn, der måtte findes på ejendommen. Ved grøfter og dræn i skel er det almindelige praksis, at to modstående grundejere til en grøft hver renser den halvdel, der ligger til højre for deres ejendom.

Tværsnit

Vedligeholdelsen omfatter oprensning og beskæring af grøde/beplantning. Hver andet ikke er aftalt, bør grøftens tværsnit i videst muligt omfang følge modstående skitse. Vedligeholdelsen omfatter desuden at forny/renovere rørlagte strækninger samt oprensning af brønde. Vedligeholdelsen bør foretages min. en gang om året.

Odsherred Kommune er vandløbmyndighed for private vandløb. Såfremt en bredejer svigter sin vedligeholdspligt, kan vandmyndigheden udstede påbud om den manglende vedligeholdelse. Hvis det efter fristens udløb måtte vise sig, at arbejdet ikke er udført, kan vandmyndigheden foretage det fornødne på grundejerens regning.