Vores grundejerforening omfatter beboerne i de 86 sommerhuse på

Kongelundsvej — Birkebovej — Granbovej — Kongelundens Tværvej

Her kommer vi for at slappe af og finde ro og fred i det skønne naturområde med skov og hav og nyde det rige dyreliv med rådyr, harer og fugle. Grundene er naturgrunde, og de skal bevares som sådanne. Ifølge servitutterne må der ikke anlægges ”egentlige haver”, og der er hegnspligt i skel, men opsætning af ”døde hegn” er ikke tilladt. Alle de nævnte goder, sammen med solen og den friske luft, bliver helt perfekte, når vi desuden har et godt forhold til vore naboer. Det gode naboskab øger trivslen for alle.

Her skal kort omtales hvad foreningen gør for de naturlige arealer, som vi er fælles om, dernæst nogle vigtige offentlige vedtægter og almindelige regler og endelig det gode naboskabs fundament. Til sidst et par tips til nyttige informationer.

Foreningen

Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser over for de offentlige myndigheder.

Foreningen sørger for vedligeholdelse af veje (grus og støvbinding), dræn samt overkørslerne ind til de enkelte grunde. Foreningen sørger også for en årlig oprensning af grøfterne. Den enkelte grundejer er på sin side forpligtet til løbende at pleje vejsiderabatten ud for sin grund med græsslåning og at fjerne ukrudt fra grøftens sider og bund, så vandet altid kan passere frit.

Desuden har vi en ordning, hvor grenaffald regelmæssigt bortskaffes. Tidspunkterne fastlægges en gang årligt, og grundejerens grenaffald lægges tidligst ud i rabatten 2 uger før disse tidspunkter. Der henvises desuden til grundejerforeningens hjemmeside på www.kongelunden.be Foreningen er kollektivt medlem af Fritidshusejernes Sammenslutning Nykøbing—Rørvig og Fritidshusejernes Landsforening som varetager overordnede, fælles interesser.

Offentlige vedtægter og regler

Da vore veje er så smalle, er det ifølge Brandvedtægten forbudt at parkere på dem, fordi det gør det umuligt for brandbiler at komme frem. Passage hindres også for andre udrykningskøretøjer og f.eks. fragtbiler. Aftal derfor evt. med naboerne at lade gæstebiler parkere hos dem, hvis man ikke selv har p-plads til dem på sin egen grund. Fra Grundejerforeningens side understøttes Brandvedtægtens forbud af, at parkering i vejsiderne ødelægger rabatterne og får grøfterne til at falde sammen. Brandvedtægten forbyder afbrænding af haveaffald (se mere i Den lille grønne i tips forneden).

Tal med din nabo — Godt naboskab

Foreningen har som nabohjælp blandt medlemmerne etableret en ordning, kaldet Nabo-Ring, det er en liste, hvortil man oplyser navn, sommerhusadressen samt telefon og evt. e-mail, så naboer kan ringe (maile) til én, hvis de observerer noget unormalt på éns grund, f.eks. vandbrud.

Grundlæggende består det gode naboskab i en behagelig omgangstone og samtale i tilfælde af fælles problemer, at der findes en løsning i fællesskab, inden problemerne udvikler sig og går i hårdknude. Her skal nævnes nogle eksempler på typer af områder, hvor det er erfaringsmæssigt betaler sig at udvise særlig agtpågivenhed.

Støj

Det er svært helt at undgå støj. Men ved almindelig omtanke og sund fornuft er det muligt at reducere støjen og undgå at genere de omkringboende:

Brug af radio, TV o. lign. for åbne døre og vinduer bør som alle andre steder undgås.

Græsslåmaskiner og anden maskinstøj bør begrænses til dagtimer.

Vi har aftalt fartbegrænsning på max. 20 km på vore veje for at undgå støj, ødelæggelse af vejbelægningen og generende støv af grus - samt naturligvis for at passe på børnene. Husk at gøre dine gæster opmærksomme på dette.

Børn og voksne kan let blive højrøstede, når flere er samlet, f.eks. ved svømmebassin på grunden, boldspil og anden leg. Det er normalt ikke noget problem, men vær opmærksom på det.

Vedblivende hundegøen kan være en belastning for omgivelserne. Vær opmærksom på, at støjen fra dyrene ikke tager overhånd. De må ikke løbe ind og genere naboerne på deres grunde.

Sol og skygge

At se på og lytte til de store gamle træer er en væsentlig kilde til glæde og et grundlæggende element i begrebet om grundene som naturgrunde, og de bør kun fældes med omtanke. Imidlertid kan vore meget små grunde gøre det nødvendigt at fælde eller beskære et træ, hvis det skygger for meget hos naboen. Begge parter må vise forståelse og prøve at løse problemet sammen. Er det umuligt, kan et hegnssyn hjælpe til et forlig (se Den lille grønne).

Skel og hegn

Det er vigtigt at være opmærksom på placeringen af sin grunds skelpæle. Véd man ikke nøjagtigt, hvor grundens grænser – skel – er, kan man utilsigtet komme til at skabe en nabostrid.

Man bør kende Hegnsloven i almindelighed og respektere de tinglyste servitutter i særdeleshed.

De ligger på foreningens hjemmeside: www.kongelunden.eu

Tips til læsning

Den lille grønne udsendes hvert år af Odsherred Kommune til ejerne af fritidshuse. Alle relevante oplysninger om praktiske og materielle sager findes her. Det er fremstillet kort og overskueligt og med henvisninger til videre søgen på kommunens hjemmesider og internettet generelt. Lokalavisen Ugeavisen Odsherred indeholder vedkommende aktuelt stof. Den ligger gratis fremme f.eks. i supermarkeder. Hegnsloven – www.hegnsloven.dk er nævnt ovenfor og findes suppleret af links til mange dokumenter af uddybende, forklarende art på internettet. I Den lille grønne henvises specielt til www.hegnsyn.dk. www.landliggeren.dk er et blad og desuden et nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig.

www.roervig.dk har aktuelt lokalstof m.m.